wydrukowane przez https://opolskie.city-map.pl/city/db/655011010006

Warunki użytkowania

Og�lne warunki u�ytkowania / wskaz�wki prawne, city-map Polska ul. D�browskiego 38/40 (bud. Ornamentu) PL-70-100 Szczecin oraz partner�w systemowych zwanych dalej city-map

Warunki u�ytkowania:

Publikowane przez city-map informacje, adresy i zdj�cia podlegaj� wnikliwej kontroli. Pomimo tego city-map nie mo�e bra� odpowiedzialno?ci za ich prawid�owo?�. Tre?ci i zdj�cia s�u�� wy��cznie osobistej informacji klienta. �adna cz�?� publikacji nie mo�e by� w jakiejkolwiek formie reprodukowana, przerabiania przy pomocy system�w elektronicznych, kopiowana i rozpowszechniana bez jednoznacznej pisemnej zgody wydawcy. W przypadku pozyskania przez city-map informacji, �e funkcja Online-Kontakt wykorzystywana jest do rozpowszechniania niezgodnych z prawem tre?ci, niepo��danych reklam czy spam�w, kontakty takie s� kasowane bez umieszczenia odsy�acza do innych system�w. Roszczenia o posiadaj�ce moc prawn� dotycz�ce przekierowania do innych system�w s� wykluczone. Nazwy produkt�w i firm u�ywane s� bez gwarancji swobodnego wykorzystywania.

Odpowiedzialno?� za tre?ci / informacje:

Zar�wno city-map, jak i osoby trzecie, od kt�rych pochodz� prezentowane przez w�a?ciciela publikacji tre?ci, nie ponosz� �adnej odpowiedzialno?ci za poprawno?�, pe�no?�, aktualno?� lub precyzyjno?� i dost�pno?� informacji gospodarczych, us�ug, cen, informacji og�lnych i pozosta�ych dost�pnych danych, pomimo starannego procesu ich zdobywania i publikacji. Nie wszystkie informacje, na kt�rych opieraj� si� te dokumenty, zosta�y zweryfikowane przez city-map. City-map nie bierze odpowiedzialno?ci za straty poniesione w wyniku u�ywania tych dokument�w / informacji lub b�d�ce w zwi�zku z ich wykorzystywaniem.

Doradztwo / wskaz�wki:

Publikacje informacji nie maj� charakteru doradztwa i nie mog� w zwi�zku z tym by� traktowane jako zach�cenie do kupna lub sprzeda�y danego produktu, us�ugi itd. Zawarte w ten spos�b dokumenty / informacje maj� wy��cznie funkcj� informacyjn�.

Linki:

Umieszczanie link�w na stronach i w katalogach city-map dopuszcza si� wy��cznie za pisemn� zgod� w�a?ciciela strony, do kt�rej link ten prowadzi. Tre?ci zawarte na takich stronach nie staj� si� w�asno?ci� city-map. city-map nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczone na stronach, do kt�rych prowadz� linki, jak r�wnie� za p�?niejsze ich zmiany.

Ramki:

W��czanie stron b�d�cych w�asno?ci� city-map do obcej struktury ramowej (frames) dopuszcza si� wy��cznie za pisemn� zgod� w�a?ciciela strony.

Wskaz�wki dotycz�ce komunikacji e-mailowej i rejestracji adres�w:

Komunikacja za pomoc� poczty elektronicznej sta�a si� w ostatnich latach szybkim, wygodnym i korzystnym sposobem ��czno?ci masowej. Ma ona jednak z powodu ogranicze� technicznych r�wnie� swoje wady. Istnieje bowiem mo�liwo?� dost�pu do przesy�anych za pomoc� Internetu wiadomo?ci (brak poufno?ci), a nawet zmieniania ich tre?ci (brak integralno?ci). Mo�na r�wnie� zmieni� autora wiadomo?ci (brak autentyczno?ci). Podczas wysy�ania e-maili do city-map nale�y mie� na uwadze, �e nie posiadaj� one takiej poufno?ci i zabezpieczenia, jak zwyk�y list, co zbli.a je form� raczej do kartki pocztowej. Z powodu mo�liwo?ci sfa�szowania autora wiadomo?ci lub rejestracji w city-map, a tak�e zmiany tre?ci wiadomo?ci, zastrzegamy sobie prawo do ��dania dodatkowego potwierdzenia, zanim tre?� wiadomo?ci lub rejestracja zostanie przyj�ta przez city-map do wiadomo?ci. Nie istnieje mo�liwo?� wykorzystania przez city-map Twoich danych do innych cel�w, ani przekazania ich osobom trzecim.

Szczecin, 31. marca 2003
Mapy & Plany miast
szukanie

news …
Najnowsze wpisy
  • Nie znaleziono żadnych aktualnych wpisów.